Privacyverklaring

Privacyverklaring Fintelman-Advies

1. Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de uitvoering van diensten van Fintelman-Advies. Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

2. Contactgegevens:
Fintelman-Advies
T.a.v. dhr. G.J. Fintelman
Notarisappel 48
6662 JR Elst
0481-848560
06.34210395
info@fintelman-advies.nl
www.fintelman-advies.nl

3. Functionaris voor gegevensbescherming.
Fintelman-Advies is een eenmanszaak en zodoende ben ik zelf ook de functionaris voor gegevensbescherming, zijnde G.J. Fintelman

4. Het gebruik van persoonsgegevens door Fintelman-Advies

Fintelman-Advies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en apps. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening van het bedrijf waar u werkt of bijv. een overheidsinstelling.

5. Persoonsgegevens
Fintelman-Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
• CV ,sollicitatiebrieven en of gerelateerde zaken daarvan
• Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
• Uitkering gerelateerde informatie of status
• Gegevens in een plan van aanpak
• Gespreksverslagen
• Rapportages
• Ruwe scores van eventuele testgegevens
• Burgerservicenummer (uitsluitend indien dit vanuit een wettelijk grondslag geëist wordt en uitsluitend t.b.v. de hiervoor bestemde doeleinden)
• Naam, contactpersoon en adresgegevens van de opdrachtgever (indien van toepassing)

6. Doeleinden
Fintelman-Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals bijv. planning
• Personal coaching, het geven van verschillende trainingen en of begeleidingen
• De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden
• Verbetering van de dienstverlening, zoals bijv. een klanten tevredenheid onderzoek
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Nakomen van wettelijke verplichtingen;

7. Grondslagen

Waartoe zijn deze persoonsgegevens nodig?
Deze gegevens zijn nodig ter uitvoering van mijn werkzaamheden als coach en om met elkaar in contact te kunnen treden als daar aanleiding toe is. Kortom Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van zijn dienstverlening.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Zoals bijv. het indienen van een rapportage, evaluatie en of plan van aanpak aan bepaalde organisatie of overheidsinstelling. ( hiervoor wordt ook door de klant getekend op betreffend document)
8. Wat gebeurt er met je gegevens?
Fintelman-Advies gaat uiterst discreet om met deze gegevens.
Ze worden niet verstrekt aan derden. In geval van offertes, rapportages en plannen van aanpak t.b.v. opdrachtgevers, worden deze vooraf met jou afgestemd, alvorens deze verstuurd worden.

Indien noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijk bedrijfsuitoefening, met derden of met de opdrachtgever ‘gedeeld’:
• De persoonsgegevens zijn namelijk mogelijk verwerkt in de boekhouding, Denkende aan facturen met persoonsgegevens. Theoretisch kan een belastingdienst inzage vragen.
• Een Computer/software specialist en of websitehoster, bijvoorbeeld bij een storing indien van toepassing
• Een mogelijk gewenst tevredenheids,-en of kwaliteitsonderzoek

Met deze ‘verwerkers’ zijn al of worden als ze er later bijkomen verwerkersovereenkomsten gesloten c.q. nog afgesloten.
9. Cookies van websites van derden
Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s zoals bijvoorbeeld een Google-plattegrond. Fintelman-Advies heeft geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen.

10. Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Fintelman advies streeft er altijd naar je gegevens niet online op te slaan (in the cloud’), te werken op basis van een “clean desk policy”, mijn computer, memorystick en wifi is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbare verbinding.
11. Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig om de gestelde doelen te realiseren. Concreet betekent dit, dat dossiers tot maximaal 2 jaar na afloop van de begeleiding bewaard kunnen blijven. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, waaronder o.a. facturen en of inkoopfacturen of gerelateerde zaken met mogelijk delen van je persoonsgegevens zeven jaar te bewaren.
12. Uw rechten

U heeft het recht om Fintelman-Advies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen.
Ook kunt u Fintelman-Advies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Fintelman-Advies T.a.v. dhr. G.J. Fintelman Notarisappel 48 6662 JR Elst

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Fintelman-Advies, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.

Fintelman-Advies kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Gerrit.Jan.Fintelman
Fintelman-Advies